مرکز تجاري ايران و قطر در شهر دوحه توسط شرکت المانع ايجاد گرديده است که بر اساس توافق بعمل آمده در سفر رياست محترم جمهوري اسلامي ايران و توافقات انجام شده با امير قطر و به دنبال آن توافقات انجام شده