مزایای مرکز تجاری ایران و قطر

  • ایجـاد شـرایط آسـان بـه منظـور حمـل و نقـل هوایـی، دریایـی، زمینـی و ریلـی بـا بکارگیـری شـرکت هـای حمـل و نقـل کشـوری کـه توانایی حمـل ترکیبی بـا قیمت مناسـب بـرای کارخانجات و تولیدکننـدگان داخلـی را دارند بـه شـکلی کـه بـا قیمـت مناسـب و امنیـت کافـی حمـل و نقـل کالاها صـورت پذیرد.
  • تضمیـن اهلیـت تجـار و تولیدکننـدگان از نظـر شناسـایی و اعتبارسـنجی آنهـا و اخـذ ضمانـت و کنتـرل هـای لازم
  • تضمین کیفیت محصولات صادراتی و تطبیق نمونه ها و کالاهای ارسالی با استاندارد ها
  • تسـهیل مقـررات صادراتـی و وارداتـی و تعهـدات برگشـت ارز و تسـریع سـرعت ترخیـص کالا و کاهـش عـوارض گمرکـی
  • ایجـاد شـرایط بانکـی بصـورت ریالـی و ارزی و هماهنگـی با بانـک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سـازمان توسـعه و تجـارت وزارت صنعـت و معـدن و تجـارت بـرای دریافـت مجوز هـای مربوط به صـادرات و برگشـت ارزهای ناشـی از صادرات