مزایای مرکز تجاری ایران و قطر

  • ایجاد شرایط استاندارد بین المللی برای شرکت های ایران که از جمله آن ثبت شرکت 100% ایرانی
  • افتتاح حساب بانکی
  • اخذ اقامت قطر برای تجار
  • خدمات لجستیک از جمله حمل و نقل هوایی و دریایی برای کارخانجات تولیدی و تجار داخلی
  • تضمیـن اهلیـت تجـار و تولیدکننـدگان از نظـر شناسـایی و اعتبارسـنجی آنهـا و اخـذ ضمانـت و کنتـرل هـای لازم
  • تضمین کیفیت محصولات صادراتی و تطبیق نمونه ها و کالاهای ارسالی با استاندارد ها
  • تسـهیل مقـررات صادراتـی و وارداتـی و تعهـدات برگشـت ارز و تسـریع سـرعت ترخیـص کالا و کاهـش عـوارض گمرکـی
  • خدمات بانکـی بصـورت ریالـی و ارزی و هماهنگـی با بانـک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سـازمان توسـعه و تجـارت بـرای دریافـت مجوز هـای مربوط به صـادرات و برگشـت ارزهای ناشـی از صادرات و رفع تعهد ارزی