خدمات دفتر ایران در مرکز تجاری ایران و قطر

2023-01-11T09:24:00+03:30

خدمات دفتر ایران در مرکز تجاری ایران و قطر شناسایی و دسترسی آسان به کلیه کالاهایی که قابلیت صادر شدن به کشور مقصد را دارد. ارائه شناخت کافی به تولیدکنندگان برای نیاز های کشور قطر و صادراتی نمودن کالاهای تولیدی بازاریابـی محصولات قابـل عرضـه در نمایشـگاه و ایجـاد [...]

خدمات دفتر قطر درمرکز تجاری ایران و قطر

2023-01-11T09:26:25+03:30

خدمات دفتر قطر درمرکز تجاری ایران و قطر ایجاد فضای نمایشگاهی و تجهیز آن به متراژ 6000 متر مربع فراخوان و شناسایی تجار قطری برای خرید کالاهای ایرانی و سرمایه گذاری در ایران و وامهای مورد نیاز تشکیل جلسات B2B و بررسی نحوه تعامل با مرکز تجاری ایران و [...]

مزایای مرکز تجاري ايران و قطر

2023-01-11T09:29:34+03:30

مزایای مرکز تجاری ایران و قطر ایجـاد شـرایط آسـان بـه منظـور حمـل و نقـل هوایـی، دریایـی، زمینـی و ریلـی بـا بکارگیـری شـرکت هـای حمـل و نقـل کشـوری کـه توانایی حمـل ترکیبی بـا قیمت مناسـب بـرای کارخانجات و تولیدکننـدگان داخلـی را دارند بـه شـکلی کـه بـا قیمـت مناسـب و [...]

عنوان

Go to Top