• شناسایی و دسترسی آسان به کلیه کالاهایی که قابلیت صادرات به کشور مقصد را دارد.
 • ارائه شناخت کافی به تولیدکنندگان برای نیاز های کشور قطر و صادراتی نمودن کالاهای تولیدی
 • بازاریابـی محصولات قابـل عرضـه در نمایشـگاه و ایجـاد وب سـایت مناسـب بـرای نمایـش کالاهای موجـود در نمایشـگاه و بازدیـد مجـازی
 • جلوگیری از کالاهای فاقد کیفیت لازم برای ارائه به بازار قطر و الزام به رعایت استانداردهای کشور قطر.
 • مشاوره انطباق سلایق کالاهای مصرفی قطر با تولیدکنندگان ایرانی و ایجاد تغییرات لازم
 • جذب سرمایه گذاران خارجی و تامین مالی صنایع ایران و کمک به اقتصاد کشور.
 • جذب درآمد های ارزی و رونق فروش محصولات تولیدی.
 • اطمینـان از برگشـت درآمـد حاصـل از فـروش کالا هـا و خدمـات با هماهنگـی های لازم و با اسـتفاده از تضامیـن بانکی
 • ایجاد هماهنگی صندوق ضمانت صادرات و بانک مرکزی درخصوص صادرات
 • ایجـاد پنجـره واحـد بـرای تسـریع در صـادرات کالا و خدمات و تسـریع در امور گمرکـی در رفع موانع صادراتـی با همکاری سـازمان توسـعه تجارت و سـایر سـازمان هـای مربوطه.
 • تشکیل جلسات با مدیران کارخانجات تولیدی و بررسی نحوه تعامل با مرکز تجاری ایران و قطر
 • شناسـایی شـرکت هـای دانـش بنیان بـرای تولیـد کالا وخدمات و انتقـال خدمات فنی و مهندسـی به قطر و سـایر کشورها

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *